Pages

martedì 20 marzo 2018

tènnə də lassə

Senape

canda ascejvǝ lǝ tènnǝ dǝ lassǝ, lǝ magnavǝ lu popelǝ bassǝ, pǝ candǝ erǝ bbùnǝ, s’è ngurdunèi̯tǝ lǝ galantumǝnǝ.

Nessun commento:

Posta un commento